litania do M.B.Sokalskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Uświęcicielu, Boże,

Święta Trójco,
Święta Maryjo, módl się za nami
Żyjąca w zgodzie z powołaniem,
Ufająca dobru,
Pełna poświęcenia,
Godna świętości,
Radząca sobie świetnie podczas
każdego zajęcia i zaradna wspaniale,
Dzielnie wspierająca nawróconych,
Zwyciężczyni siedmiu kościołów,
Tak święta, że Trójca wymięka,
Potęgo stworzenia,
Co synek Panienki mnie uzdrawia,
Owocu niezbywalny,
Zasługująca na wszystko co dobre,
Wyrocznio Pańska,
Matko mej duszy,
Słodyczy nad wszelkie dobro,
Czysta w spojrzeniu,
Pisarko Bożej Mądrości,
Niosąca dumny Mir,
Mocy woli Bożej,
Przykładzie czystości,
Prawdziwie mi umiłowana,
Łasko konających w pokoju,
Przydająca słusznej chwały,
Krocząca drogą świętości,
Pełna Chwały,
Prawdziwie ducha Chrystusowego,
Stęskniona za bliskością Ducha Bożego,
Czystsza nad Rajską rosę,
Patronko pokutników,
Godna świętości Trójcy,
Jutrzenko Wiecznego Dnia,
O talencie tkackim,
Która zawsze wiesz, na którą godzinę do kościoła
a jest to chwila obecna,
Ponad krew Chrystusa cenniejsza,
Tak piękna, że słodko w sercu!
Ogniu poświęcenia,
Mój Duchu święty,
Owocu 7 świętych Aniołów,
Owocu 4 Zwierząt zachowanych od sądu,
Bóstwem nieludzko piękna,
Światłości broniąca drogi ku mnie,
Strojąca minę,
Zwrócona Bogu jako to co boskie,
Wiecznie młoda,
Zaradna Dzieweczko,
Prawdziwie rozmiłowana w Panu,
Adorowana przez Trójcę Świętą,
Współodkupicielko rodzaju ludzkiego,
Najczystsza ze Stworzonych,
Chwało Trójcy,
Pani Boża,
Nosząca Najświętszą Świętość Świętości,
Tak piękna, że patrzeć się chce,
Małżonko Jahwe,
Zawsze posłuszna woli Bożej,
Niewiasto pełna czci,
Duszo najwyższego Nieba,
Miodzie i mleku dla nas płynące,
Dobro zwyciężające świat,
Ze stworzeń Najbliższa Bogu,
Oblubienico świętego Ducha Bożego,
Natchnienie proroków,
Prawdziwie Boży darze,
Pogromczyni duchów piekielnych,
Czuła Pocieszycielko w zwątpieniach i strapieniu,
Obfitująca w owoce Ducha Świętego,
Aniele bogactwa,
Natchnienie twórców i ich odbiorców,
Czysta Boga,
Owocu Efeski,
Wieńcu ze Smyrny,
Nazwana w Pergamonie,
Gwiazdo Tiatyrska,
Wiecznie Żywa w Sardes,
Kolumno z Filadelfii,
Godna tronu z Laodycei,
Oblubienico Świętego Ducha,
Mądra i święta Pańska,
Wyjednawczyni łask,
Pokoro służebnic sług swoich,
Mieczu Archanielski,
Gromie i drżeniu Uriela Archanioła,
Zdrowiu i czystości świętego Rafała Archanioła,
Świetle Raguela Archanioła,
Miłosierdziu i Łagodności świętego Michała Archanioła,
Opieko Sarakaela Archanioła,
Mocy świętego Gabriela Archanioła,
Zmartwychpowstanie Remiela Archanioła,
Gorliwości posłuszeństwa,
Przebogata Pani Dworu Niebieskiego,
Mocy Bożej Zwyciężczyni,
Darująca poważanie Jabesowe,
Powabie Oblubienic Bożych,
Królowo Laterańska,
Światło Ducha Świętego,
Woni Trójcy Przenajświętszej,
Mądrości Boża,
Światłości Pańska,
Mocy Królewska,
Łasko darowana,
Świętości owocująca,
Wiaro działająca,
Nadziejo ufająca,
Miłości wynagradzająca,
Poszerzeniu granic Jabesa,
Boleści Męki Pańskiej,
Wędrująca Światem,
Drogo Pańska,
Owocu Nowego Jeruzalem,
Pokoro ucząca,
Zdrowy kapitaliźmie,
Internecie służący modlitwie,
Posłuszna Słowu Bożemu,
Kwiecie pól majowych,
Umiłowana przez piękno cherubinów,
Świętości serafinów,
Wizerunku dany wyznawcy,
Panno błogosławiona,
Niewysłowiona przez Boga,
Trwająca wiernie,
Łasko kuszonych,
Królowo wszystkich Aniołów,
Królowo miłosierdzia,
Królowo pełna Światłości,
Królowo Francji,
Duchu Mądrości, udziel się nam
Duchu Oddziaływania,
Duchu Jedności,
Duchu Modlitwy,
Duchu Pojednania,
Duchu Wynagrodzenia,
Duchu błogosławieństwa,
Duchu Czystości,
Duchu Miłosierdzia,
Duchu Uświęcenia,
Za krzyż przez nas noszony, dziękujemy
Za pracę nam zadaną,
Za zapłatę wyświadczoną,
Za talent nam ofiarowany,
Za łaski Kościołowi wyjednane,
Za nowoochrzczonych,
Za nawróconych na Drogę Pana,
Za ocalenie od wojny,
Za opiekę podczas podróży,
Za zwycięstwo w walce ze Złym,
Za pozbawienie Mocy
tych, którym wydaje się
że rządzą światem,
Za dary i owoce Mesjasza,
Za Dobroć nam okazaną,
Za zwycięstwo nad liczbą Bestii,
Za ocalenie naszych wiecznych dusz,
Za radość i Miłosierdzie wyświadczone,
Za opiekę nad poczętymi,
Za ocalenie czystości Dzieci Bożych,
Za ożywienie dusz naszych,
Za uleczenie nas i bliźniego,
Za przyjęcie do grona zbawionych dusz czyśćcowych,
Za wszelkie pomyślności,
Za piękno nam ukazane,
Za Zwycięstwa wywalczone,
Za Łaskę i Talenty przemnożone,
Za rozproszenie pyszniących się zamysłami serc swoich,
Za odprawienie duchów nicości z niczym,
Za przyjęcie nas jako swych czcicieli,
Za pobłogosławienie mej drogi,
Za pobłogosławienie mego domu,
Za uchronienie mnie przed zadręczeniem
przez grzech,
Za uchronienie mnie przed pełnieniem
woli Złych ludzi,
Za zmianę mej woli, gdy jestem błędzie,
Za Stworzenie mej Wiecznej Duszy,
Za siły fizyczne dane mi do poniesienia krzyża,

Módlmy się:
Panie, Pocieszający nas w doczesności i umacniający w Wieczności.
Racz wejrzeć na skarby nieprzebrane w swej Łasce, Miłosierdziu i Świętości; Wierze, Nadziei i Miłości, Pokorze, Czystości i Miłosierdziu; Świetle, Mocy i Mądrości; Dobroci, Nieskazitelności i Doskonałości.
Udziel nam zbawiennych swych owoców i zaradź naszemu niedowiarstwu.Prosimy Cię ze szczerą intencją Uświęcenia poprzez Modlitwę i Pracę, Odpoczynek i Dziękczynienie
by zawsze wysławiać Miłość twą Zwycięską, a nam okazaną.Który żyjesz i królujesz w Jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

różaniec Trójcy świętej

Obietnica dana jednemu z czcicieli Trójcy Przenajświętszej dnia 13.VI.2011r. we wspomnienie św.Antoniego z Padwy
Kto będzie odmawiać różaniec Trójcy, ten okaże się
Jej szczególną chwałą!”

na krzyżyku:
Obyś skutecznie mi błogosławił
i rozszerzył granice moje,
a ręka Twoja była ze mną,
i obyś zachował mnie od złego,
a utrapienie moje się skończyło.

Egzorcyzm: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce.
A przeciwko niegodziwości i zasadzkom Złego ducha
bądź naszą obroną. Bóg niech mu powie, a on Bogu
niech będzie posłuszny – pokornie o to prosimy.
A ty wodzu zastępów niebieskich „nie mówię tego słowa”
i inne złe duchy które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą Mocą Bożą strąć do czyśćca.

+Ojcze nasz…
+Zdrowaś Maryja…
+Wierzę w Boga…

na dużych paciorkach:
Święty Łaskawy, Święty Miłosierny, Święty Świętych
uświęć nas i cały świat.
Ojcze nasz…

na małych paciorkach:
Amen. Błogosławieństwo i chwała, mądrość i dziękczynienie, cześć i moc, potęga i panowanie, bogactwo i królestwo
łaskawość, miłosierdzie i Uświęcenie Bogu naszemu na wieki wieków. Amen
Matce Jego i naszej, świętym Jego i naszym i nam Jego wiernym
Święty, Święty, Święty Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi.

na zakończenie dziesiątki:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu…

potem na koniec:

Niech będzie błogosławiony Bóg Jedyny w Trójcy Świętej,
Który stworzył świat i nim rządzi. Jemu chwała teraz i na wieki.
Chwała Tobie Przenajświętsza Trójco!
Ty nas obdarzasz miłosierdziem i odkupieniem.

módlmy się: Boże Ojcze Ty zesłałeś na świat twojego Syna, Słowo Prawdy
i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw,
abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy
i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze Ich działania; niech zabłyśnie
nad nami dar Twojego Zbawienia i wlej w nasze serca
nowe tchnienie Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Zakończenie: W Ciebie wierzę, Tobie ufam, Ciebie miłuję i uwielbiam o
błogosławiona Trójco!